به اطلاع می رساند مطابق با قانون مقررات ملی ساختمان و شیوه نامه اجرایی نظارت بر طراحی و اجرای استاندارد برق اماکن بند 4-15 تبصره (2)، کلیه عوامل اجرایی مجری برق باید دارای پروانه مهارت فنی باشد و مجری حق بکارگیری عوامل اجرایی بدون پروانه مهارت فنی را ندارد.