اعضای کمیته رفاهی، ورزشی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

نام ونام خانوادگی
مهندس علیرضا بستان کللی
مهندس آریا بهرام نژاد
مهندس روح اله دشمن زیاری
مهندس رضا دموخ