اعضای کمیته رفاهی، ورزشی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

نام ونام خانوادگی
مهندس وحید درمسرا
مهندس حسنعلی شهابی
مهندس علیرضا بستان کللی
مهندس آریا بهرام نژاد
مهندس روح اله دشمن زیاری
مهندس ایده کمالی سروستانی