اعضای کمیته آموزش و پژوهش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

نام ونام خانوادگی
دکتر عبداله آورا
 مهندس توانگر نجفی
 مهندس مهدی حسینی
 مهندس عبدالمهدی عباسی
 مهندس مهرداد یزدان پناه