اعضاء کمیته تخصصی گاز

ردیف

نام و نام خانوادگی

۱ حسین رفاهی
۲ رضا دشتی
۳ عباس رنجبر
۴ شهرام جلیل نژاد
۵ مرضیه صادقی پور حقیقی
۵ سیدحسین بخشایش
۷ علیرضا چنعانی