ردیف نام ونام خانوادگی سمت
۱ مهندس سیدسعید علم بلادی
رئيس سازمان
۲ مهندس خسرو علی پور
نائب رئيس اول
۳ مهندس علیرضا سنائی دشتی
نائب رئيس دوم
۴ مهندس مسعود راویان
دبير
۵ مهندس بهروز فرح شیرازی خزانه دار