ردیف نام ونام خانوادگی سمت
1 مهندس سیدسعید علم بلادی
رئيس سازمان
2 مهندس خسرو علی پور
نائب رئيس اول
3 مهندس علیرضا سنائی دشتی
نائب رئيس دوم
4 مهندس مسعود راویان
دبير
5 مهندس بهروز فرح شیرازی خزانه دار