اعضای اصلی هیئت مدیره دوره نهم

 

چهره نام و نام خانوادگی سمت
مهندس سیدسعید علم بلادی
رئیس سازمان
مهندس خسرو علی پور
نائب رئیس اول
مهندس غلامرضا سیه بازی
نائب رئیس دوم
مهندس کورش میرزائی
دبیر
دکتر علی کریمی
خزانه دار
مهندس بهروز فرح شیرازی
عضو هیئت مدیره
مهندس حمیدرضا ظروفچیان
عضو هیئت مدیره
مهندس رحیم بارگاهی
عضو هیئت مدیره
مهندس مرتضی جمادی
عضو هیئت مدیره
مهندس حسین رفاهی
عضو هیئت مدیره
دکتر سیدنورالدین امیری
عضو هیئت مدیره