اعضای اصلی هیئت مدیره دوره هشتم

 

چهره نام و نام خانوادگی سمت
مهندس سیدسعید علم بلادی
رئیس سازمان
مهندس خسرو علی پور
نائب رئیس اول
مهندس علیرضا سنائی دشتی
نائب رئیس دوم
مهندس مسعود راویان
دبیر
مهندس بهروز فرح شیرازی
خزانه دار
مهندس حمید چمانی ریک
عضو هیئت مدیره
مهندس فضل اله بهروزی
عضو هیئت مدیره
مهندس جعفر زاهدی
عضو هیئت مدیره
مهندس حمیدرضا ظروفچیان
عضو هیئت مدیره
مهندس زیبا خواجه ئیان
عضو هیئت مدیره
مهندس سیدمرتضی غریب زاده عضو هیئت مدیره