معرفی اعضای کمیسیون تخصصی برق

نام نام خانوادگی
سیدمصطفی هاشمی
حسن ماشینی
اسماعیل ادیبان
حامد گرگین پور
حسین خالقی