معرفی اعضای کمیسیون تخصصی معماری

نام و نام خانوادگی
مرتضی جمادی
علی کاظم پور
وحید مرادی
یاور صیادی
غلامرضا محسنی پور