اعضاء کمیته ترویج مقررات ملی، ضوابط شهرسازی و اخلاق حرفه ای

ردیف

نام و نام خانوادگی

۱ مسعود راويان
۲ سيد محمد حسين زاده
۳ طاهره عزتي
۴ حامد گرگين

 

 

اعضاء کمیته نشریات

ردیف

نام و نام خانوادگی

۱ حميد پورحيدر
۲ علیرضا کیانی
۳ محسن دریس زاده
۴ سیدفاخر حسینی
۵ غلامعباس صفرپور