اعضای کمیته ژئوتکنیک سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

ردیف نام و نام خانوادگی
۱ سیدسعید علم بلادی
۲ فرزام زائری
۳  مهرتاش لاله رخ
۴  ناصر کشاورز
۵  مهدی نعمتی