مدارک لازم جهت صدور شناسنامه فنی وملکی ساختمان :

1- معرفی نامه از مراجع صدور پروانه.

2- تهیه فرم دستور نقشه از مراجع صدور پروانه .

3-کپی از تمامی صفحات شناسنامه ساختمانی + آخرین اصلاحیه پروانه ساختمانی.

4- کپی از صفحات سند ساختمان + تهیه کد پستی ساختمان .

5-در صورتیکه مالک دارای نماینده قانونی میباشد کپی شناسنامه و کارت ملی + وکالت نامه محضری الزامی است .

6- کپی از شناسنامه مالک- کارت ملی

7- فرم قرارداد نظارت فی مابین ناظر و مالک.

8- تهیه صورتمجلس تفکیکی ( جهت عالیشهر ).

9- اصل وکپی از فیش واریزی به بانک تجارت.

10- تهیه طلق وشیرازه.

11-تکمیل کردن دفترچه اطلاعات توسط کلیه مهندسین.

*ضمنا به همراه داشتن اصل مدارک خواسته شده : (شناسنامه ساختمان ، آخرین پروانه ساختمان، سند ساختمان، وکالتنامه ، شناسنامه مالک وموکل – کارت ملی) الزامی میباشد.