مدارک لازم جهت صدور شناسنامه فنی وملکی ساختمان :

۱- معرفی نامه از مراجع صدور پروانه.

۲- تهیه فرم دستور نقشه از مراجع صدور پروانه .

۳-کپی از تمامی صفحات شناسنامه ساختمانی + آخرین اصلاحیه پروانه ساختمانی.

۴- کپی از صفحات سند ساختمان + تهیه کد پستی ساختمان .

۵-در صورتیکه مالک دارای نماینده قانونی میباشد کپی شناسنامه و کارت ملی + وکالت نامه محضری الزامی است .

۶- کپی از شناسنامه مالک- کارت ملی

۷- فرم قرارداد نظارت فی مابین ناظر و مالک.

۸- تهیه صورتمجلس تفکیکی ( جهت عالیشهر ).

۹- اصل وکپی از فیش واریزی به بانک تجارت.

۱۰- تهیه طلق وشیرازه.

۱۱-تکمیل کردن دفترچه اطلاعات توسط کلیه مهندسین.

*ضمنا به همراه داشتن اصل مدارک خواسته شده : (شناسنامه ساختمان ، آخرین پروانه ساختمان، سند ساختمان، وکالتنامه ، شناسنامه مالک وموکل – کارت ملی) الزامی میباشد.