دستورالعمل صدور مجوز فعاليت مجري آموزش حرفه‌اي مهندسان

در راستاي اجراي شيوه‌نامه تمديد و ارتقاء پايه پروانه اشتغال بكار مهندسي دستورالعمل صدور مجوز فعاليت مجري آموزش حرفه‌اي مهندسي ساختمان به شماره 14764/420/400 مورخ 30/03/86 به شرح زير به سازمانهاي مسكن و شهرسازي استانها ابلاغ ‌گرديده است.
به استناد بند 3-2 شيوه‌نامه تمديد و ارتقاء پايه پروانه اشتغال بكار مهندسي به شماره 23439 مورخ 3/7/85 بدینوسیله دستورالعمل صدور مجوز فعاليت مجريان آموزش حرفه اي مهندسي ساختمان بشرح زير ابلاغ مي‌گردد:
ماده 1-تعاريف
«شيوه نامه»: شيوه نامه تمديد و ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار مهندسي به شماره 23439 مورخ 3/7/85
«سازمان مسكن استان»: سازمان مسكن و شهرسازي استان
«سازمان نظام استان»: سازمان نظام مهندسي ساختمان استان
«كميته آموزش استان»: كميته آموزش حرفه‌اي مهندسي ساختمان استان كه توسط «سازمان نظام استان»تشكيل ميگردد.
«مجري آموزش»: مجري آموزش حرفه‌اي مهندسي ساختمان كه از «سازمان نظام استان»، مجوز برگزاري دوره هاي آموزشي را دريافت مينمايد
«مدرس»: مدرس دوره‌هاي آموزش حرفه‌اي مهندسي ساختمان كه «پروانه آموزش»را از «سازمان مسكن استان»دريافت مينمايند.
«پروانه آموزش»: پروانه اشتغال بكار در زمينه آموزش حرفه اي مهندسي در رشته هاي موضوع «قانون» كه توسط «سازمان مسكن استان» صادر گرديده
«دوره»: دوره هاي آموزشي نوآموزی يا بازآموزي مهندسي ساختمان

ماده 2- كليات
2-1- كليه اشخاص حقوقي كه به عنوان «موسسه آموزشی خصوصي غير تجاري» در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي براي مدت نامحدود به ثبت رسيده اند مشروط بر آنكه در اساسنامه زمينه فعاليت آنها «آموزش حرفه اي و باز آموزي مهندسي ساختمان» باشد، در صورت دارا بودن شرايط مندرج در اين دستورالعمل مي توانند با ارائه مدارك لازم از «سازمان نظام استان» درخواست مجوز فعاليت به عنوان «مجري آموزشي» نمايند
تبصره: مركز تحقيقات ساختمان و مسكن و دانشگاههاي مرتبط با رشته‌هاي موضوع قانون نياز به اخذ مجوز مجري آموزش ندارند. انجمنهاي علمي حسب مورد با درخواست و تأييد وزارت مسكن و شهرسازي نيز مشمول قاعده فوق مي‌باشند.
2-2 «مجري آموزش»موظف ميباشد كه در برگزاري دوره‌ها كليه مصوبات مربوطه را رعايت نمايد.
2-3 مجوز فعاليت «مجري آموزش» كه توسط «سازمان نظام استان» صادر مي‌گردد در محدوده همان استان معتبر است و چنانچه مجريان آموزشي مذكور بخواهند در استانهاي ديگري فعاليت نمايند بايد از «سازمان نظام استان»مربوطه نيز مجوز فعاليت دريافت نمايند.
تبصره: بر اساس درخواست مجری آموزش و ارائه مدارک اولیه سازمان نظام استان در مرحله اول موافقت اصولی صادر نموده و پس از تاسیس امکانات و ارائه مدارک، سازمان مجوز قطعی صادر خواهد نمود.
2-4 مجوزهاي صادره به مدت 3 سال معتبر بوده و امكان تمديد آن درصورت ابقاء شرايط مربوطه امكان‌پذير است.
2-5 «مجري آموزش»موظف ميباشد تنها از مدرسان داراي «پروانه آموزش» در تدريس دوره‌ها استفاده نمايند.
2-6 هيچيك از اعضاي «كميته آموزش استان» نمي‌توانند به عنوان شريك يا سهامدار يا مشاور در «مجري آموزش» فعاليت داشته باشند.
2-7 در صورت هر گونه تخلف و يا ارائه اطلاعات نادرست توسط مجري، مجوز صادر شده تمدید نخواهد شد
2-8 در صورت فقدان و يا سلب شدن هر يك از شرايط اين دستورالعمل، «سازمان نظام استان» اخطار لازم را براي برطرف نمودن آن صادر خواهد نمود و در صورت برطرف نشدن نقص يا مشكل، مجوز صادر شده تمدید نخواهد شد
2-9 عملكرد «مجري آموزشی» در استان بايد توسط «سازمان مسكن استان» مورد بررسي قرار گرفته و اقدام لازم در جهت اصلاح موارد صورت پذیرد.
2-10 «مجري آموزش» متعهد ميگردد كه برگزاري دوره آموزشي مورد نياز استان كه توسط «كميته آموزش استان» به وي اعلام ميگردد را در اولويت كاري خود قرار داده و در صورت داشتن ظرفيت اضافي نسبت به برگزاري ديگر دوره ها اقدام نمايد
2-11 ميزان شهريه براي هر دوره آموزشي با پيشنهاد «مجري آموزش» و تاييد «سازمان نظام استان» تعيين ميگردد و دريافت هر گونه وجه اضافي توسط «مجري آموزش» ممنوع ميباشد

ماده 3- مدیر آموزش:
3-1 هر «مجري آموزش» بايد داراي يك «مدیر آموزش» باشد
تبصره : مدیر عامل شرکت در صورت دارا بودن شرایط زیر، میتواند به عنوان مدیر آموزش انجام وظیفه نماید.
3-2 مدیر آموزش، مسئول برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزشی با کیفیت مناسب وکلیه امور مربوط به آن و اطمینان از حسن جریان امور آموزشی می‌باشد. مدیر آموزش مسئول کلیه امور آموزشی و اداری موسسه می‌باشد و نسبت به عملکرد موسسه در برابر «سازمان نظام استان» و سایر مراجع ذیربط مسئول و پاسخگو خواهند بود.
3-3 مدیر آموزش بايد سهامدار مؤسسه بوده و در مراكز، تشكل‌ها، انجمن‌ها و سازمان‌هاي ثبت شده موضوع بند 1-1 اين دستورالعمل توسط هيأت مديره يا بالاترين مقام تصميم گيرنده آن انتخاب و معرفي شوند.
3-5 مدیر آموزش باید حداقل 20% سهم الشركه « مجري آموزش » را داشته باشد.
3-7 مدیر آموزش در آن واحد فقط مي‌تواند در يك «مجري آموزش» فعالیت نماید
3-9 مدیر آموزش باید دارای حداقل پروانه اشتغال به كار معتبر مهندسي پایه 2 در يكي از رشته هاي موضوع «قانون» باشد
3-8 «مجري آموزش» بايد در آغاز هر دوره، اقدام به عقد قرارداد با «مدرس» نموده و تصویر قرارداد را به «سازمان نظام استان» ارسال نماید.
3-10 مدیر آموزش باید دارای حداقل 3 سال سابقه آموزشي و يا مديريت آموزشي در دانشگاه ها، مراكز آموزش عالي، مراكز تحقيقاتي، مراكز حرفه اي و باز آموزي مهندسي ساختمان يا موسسات ثبت شده آموزشي مرتبط با موضوع فعاليت مهندسي باشد
3-11 مدیر آموزش باید دارای كليه اختيارات مديريتي لازم به نمايندگي از سوي «مجري آموزش» براي امر آموزش باشد.
3-13 تعويض «مدير آموزش» و يا انتقال سهم الشركه وي بدون تاييد «سازمان نظام استان» مجاز نميباشد
3-12 هر «مجري آموزش» به غير از مدير آموزش، بايد داراي كارمندان اداري به تعداد لازم، با صلاحيت كافي متناسب با دوره‌هاي آموزشي جهت انجام امور مربوط به ثبت‌نام، پاسخگويي به مراجعين، برگزاري به موقع كلاسها، صدور گواهي حضور در دوره آموزشي، ارائه خدمات پشتيباني و غيره به تشخيص سازمان نظام استان باشد.

ماده 4- امكانات و تجهيزات مجري:
4-1 «مجري آموزش» باید ساختمان آموزشي مناسب به تشخيص « سازمان نظام استان » كه در مالكيت يا اجاره مجري يا مدير آموزش آن باشد در اختيار داشته باشد.
تبصره 1: استفاده، مشترك يا پاره وقت از فضاي آموزشي، دانشگاهها، ديگر مؤسسات آموزشي و سالنهاي اجتماعات مناسب صرفاًً در صورت تأييد « سازمان نظام استان » مجاز است.
4-2 ساختمان آموزشي بايد در محدوده شهري و با دسترسي‌هاي مناسب بوده و از سيستم مناسب سرمايش و گرمايش، تهويه و نور مناسب برخوردار باشد.
4-3 فضاي كلاسهاي آموزشي بايد محيطي بدون صدا با مساحت و نور كافي باشد
4-4 ساختمان آموزشي باید دارای تجهیزات آموزشی مانند ميز و صندلي مناسب به تعداد لازم و وسایل کمک آموزشی با كيفيت، متناسب با دوره آموزش مورد نظر باشد.
4-5 در صورت نیاز و اعلام «سازمان نظام استان»، ساختمان آموزشي بایددارای نمازخانه و فضاي استراحت به متراژ مناسب باشد.
4-6 « مجري آموزش» باید دارای فضاي اداري با زير بناي مناسب (مجتمع در محل فضاي آموزشي يا مجزا از آن بصورت مستقل) در مالكيت يا اجاره حداقل 2 ساله با تجهيزات دفتري مناسب و حداقل 2 خط تلفن ثابت باشد
تبصره: امكانات و تجهيزات «مجري آموزش» علاوه بر تطابق با شرايط عنوان شده، باید به تأييد « سازمان نظام استان » برسد.