الف) مجمع عمومي
استان داراي مدارك تحصيلي در رشته‌هاي اصلي يا رشته‌هاي مرتبط و كارت عضويت معتبر كه اصالتاً يا وكالتاً حق رأي دارند تشكيل مي‌شود.‏
تبصره 1- اعضايي كه حق رأي خود را تفويض مي‌كنند، بايد كارت عضويت خود را نيز ضميمه برگه اعطاي نمايندگي نمايند و نمي‌توانند جداگانه در رأي‌گيري شركت كنند.‏
تبصره 2- در استان‌هايي كه هنوز سازمان نظام مهندسي ساختمان به موجب قانون آزمايشي تشكيل نشده باشد، به منظور برگزاري اولين دوره انتخابات، سازمان مسكن و شهرسازي استان، كارت عضويت موقت با حداكثر مدت اعتبار يك سال صادر خواهد كرد.‏
ماده 53- جلسات مجمع عمومي به طور عادي سالي يك بار و به طور فوق‌العاده به تعداد دفعاتي كه در اجلاس عادي مجمع عمومي تعيين مي‌شود، به دعوت «هيأت مديره» تشكيل مي‌شود.‏
تبصره 1- در مواردي كه وزارت مسكن و شهرسازي يا بازرس (بازرسان) يا حداقل بيست درصد (20‌درصد) اعضاي نظام مهندسي استان تشكيل مجمع عمومي را درخواست نمايند، هيأت مديره موظف است، مجمع عمومي را دعوت به تشكيل نمايد.‏
تبصره 2- هيأت مديره ملزم به دعوت از نماينده وزير مسكن و شهرسازي جهت شركت در جلسات مجمع عمومي است و جلسات ياد شده با رعايت ساير شرايط، مشروط به انجام دعوت مذكور رسميت خواهد يافت.‏
تبصره 3- نمايندگان اشخاص حقوقي عضو نظام مهندسي استان مي‌توانند به ‏عنوان ناظر در جلسات مجمع عمومي حضور يابند.‏
ماده 54- دعوت به تشكيل جلسات مجمع عمومي بايد حداقل (20) روز قبلا از تشكيل جلسه از طريق دو نوبت آگهي در روزنامه كثيرالانتشار و در صورت لزوم از طريق دعوتنامه و يا به وسيله رسانه‌هاي گروهي و جمعي ديگر به اطلاع اعضا برسد، در آگهي و يا دعوتنامه و يا اطلاعيه‌هاي مزبور بايد روز و ساعت و محل تشكيل و دستور جلسه قيد شود.‏
ماده 55- جلسات مجمع عمومي با حصول اكثريت مطلق اعضاء اعم از اين كه شخصاً حضور يافته و يا به عضو ديگري نمايندگي داده باشند، رسميت خواهد يافت و تصميمات آن با اكثريت نصف به علاوه يك آراي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.‏
تبصره- در مجامع عمومي كه دستور كار جلسه، انتخاب اعضاي هيأت مديره مي‌باشد، اجتماع در محل واحد و احراز حد نصاب فوق‌الذكر ضروري نيست و انتخابات از طريق مراجعه مستقيم اعضاي مجمع عمومي به صندوق‌هاي رأي‌گيري با رأي مخفي و با رعايت مواد آتي انجام مي‌شود و در اين مورد هر عضو فقط حق يك رأي داشته و مجاز به دادن رأي به نمايندگي غير نمي‌باشد.‏
ماده 56- مجمع عمومي توسط هيأت رييسه‌اي مركب از رييس، يك منشي و دو ناظر اداره مي‌شود. رياست مجمع عمومي با رييس هيأت مديره خواهد بود، مگر در مواردي كه انتخاب بعضي يا كليه اعضاي هيأت مديره جزو دستور جلسه مجمع باشد كه در اين صورت رييس نيز مانند منشي و دو نفر ناظر از بين اعضاي حاضر در مجمع عمومي به اكثريت نسبي انتخاب خواهند شد. از مذاكرات و تصميمات مجمع عمومي صورتجلسه‌اي توسط منشي تدوين و پس از امضاي هيأت رييسه مجمع عمومي يك نسخه آن به دبيرخانه نظام مهندسي استان و يك نسخه به سازمان مسكن و شهرسازي استان ارسال مي‌شود.‏
ماده 57- وظايف و اختيارات مجمع عمومي اعم از اين كه به طور عادي يا فوق‌العاده تشكيل شده باشد به شرح زير است:‏
الف ) انتخاب اعضاي هيأت مديره
ب ) انتخاب بازرس يا بازرسان اصلي و علي البدل.‏
پ ) شنيدن گزارش عملكرد سالانه هيأت مديره و اعلام نظر نسبت به آن
ت ) بررسي و تصويب ترازنامه سالانه نظام مهندسي استان و بودجه پيشنهادي هيأت مديره.‏
ث ) تعيين و تصويب وروديه و حق عضويت سالانه اعضاء و ساير منابع درآمد براي نظام مهندسي استان براساس پيشنهاد هيأت مديره.‏
ج ) اتخاذ تصميم در مورد پرداخت حق‌الزحمه اعضاي هيأت مديره، بازرسان و اعضاي شوراي انتظامي استان.‏
چ ) تعيين روزنامه كثيرالانتشار براي اطلاعيه‌هاي نظام مهندسي استان.‏
ح ) شنيدن گزارش فعاليت‌هاي حرفه‌اي، علمي و فرهنگي و تصويب پيشنهادات مربوط به آن.‏
خ ) تقدير و تشويق و اعطاي جوايز به فعاليت‌هاي ارزنده انجام شده در سطح استان توسط اعضاء و مؤسسات و نظاير آن.‏
د ) بررسي و نظرخواهي در مورد موضوعات حرفه‌اي و مهندسي.‏
ذ ) تعيين حداكثر دفعاتي كه نياز به تشكيل مجمع عمومي عادي به طور فوق‌العاده در طول هر سال خواهد بود در اولين جلسه مجمع عمومي عادي سالانه.‏
ر ) بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير اموري كه طبق قوانين و آيين‌نامه‌هاي مربوط به عهده نظام مهندسي استان در صلاحيت مجمع عمومي مي‌باشد.‏