مباحث بيست و دو گانه مقررات ملي ساختمان بانضمام آخرين سال تصويب مباحث

 

مبحث عنوان مبحث اولین ویرایش
۱st Edition
دومین ویرایش
۲nd Edition
سومین ویرایش
۳rd Edition
چهارمین ویرایش
۴th Edition
Title part
۱ تعاریف ۱۳۹۲       Definitions ۱
۲ نظامات اداری ۱۳۸۴       Administration ۲
۳ حفاظت ساختمانها در مقابل حریق ۱۳۸۰ ۱۳۹۲     Building Fire Protection ۳
۴ الزامات عمومی ساختمان ۱۳۸۷ ۱۳۹۲     General Building Requirements ۴
۵ مصالح و فرآورده های ساختمانی ۱۳۶۹ ۱۳۸۲ ۱۳۸۹ ۱۳۹۲ Building Materials Products ۵
۶ بارهای وارد بر ساختمان ۱۳۸۰ ۱۳۸۵ ۱۳۹۲   Design Loads for Buildings ۶
۷ پی و پی سازی ۱۳۶۹ ۱۳۶۹ ۱۳۸۸ ۱۳۹۲ Foundation ۷
۸ طرح و اجرای ساختمان های با مصالح بنایی ۱۳۸۴       Masonry Buildings ۸
۹ طرح و اجرای ساختمان‌های بتن آرمه ۱۳۶۸ ۱۳۸۵ ۱۳۸۸ ۱۳۹۲ Design and Construction of Concrete Structures ۹
۱۰ طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی ۱۳۶۸ ۱۳۸۴ ۱۳۸۷ ۱۳۹۲ Design and Construction of Steel Structures ۱۰
۱۱ طرح و اجرای صنعتی ساختمان‌ها ۱۳۸۳ ۱۳۹۲     Industrialized Construction ۱۱
۱۲ ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا ۱۳۷۲ ۱۳۸۰ ۱۳۸۵ ۱۳۹۲ Safety and Precautions in Construction ۱۲
۱۳ طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها ۱۳۷۲ ۱۳۸۲     Electrical Installations ۱۳
۱۴ تأسیسات مکانیکی ۱۳۸۰ ۱۳۹۱     Mechanical Systems ۱۴
۱۵ آسانسورها و پلکان برقی ۱۳۸۰ ۱۳۸۷ ۱۳۹۲   Elevators and Escalators ۱۵
۱۶ تأسیسات بهداشتی ۱۳۷۲ ۱۳۸۲ ۱۳۹۱   Plumbing systems ۱۶
۱۷ لوله کشی گاز طبیعی ۱۳۸۱ ۱۳۸۷ ۱۳۸۹   Natural Gas Piping ۱۷
۱۸ عایق بندی و تنظیم صدا ۱۳۸۰ ۱۳۹۰     Acoustics and sound Control ۱۸
۱۹ صرفه جویی در مصرف انرژی ۱۳۷۰ ۱۳۸۱ ۱۳۸۹   Energy Conservation ۱۹
۲۰ علائم و تابلوها ۱۳۸۴       Signs and Symbols ۲۰
۲۱ پدافند غیرعامل ۱۳۹۱       Passive Defense ۲۱
۲۲ مراقبت و نگهداری ۱۳۹۲       Care and Maintenance ۲۲