ردیف شرح فرم شماره فرم
1 درخواست صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی 1 تا 6
2 درخواست تمدید پروانه اشتغال به کار مهندسی 7
3 درخواست ارتقاء پروانه اشتغال به کار مهندسی 8
4 درخواست درج صلاحیت نظارت لوله کشی گاز (مبحث هفدهم) در پروانه اشتغال به کار مهندسی 9
5 درخواست صدور پروانه اشتغال به کار آموزش مهندسی 10
6 مدارک مورد نیاز جهت تاسیس دفاتر مهندسی طراحی ساختمان 11 تا 18
7 درخواست عضویت در دفاتر مهندسی طراحی ساختمان 19
8 درخواست خروج از دفاتر مهندسی طراحی ساختمان 20
9 درخواست تمدید پروانه اشتغال دفاتر مهندسی طراحی ساختمان 21 و 18
10 درخواست تعویض مسئول دفاتر مهندسی طراحی ساختمان 22 و 15
11 درخواست اضافه نمودن شعبه دفاترمهندسی طراحی ساختمان 18 و 52
12 درخواست ابطال دفاتر مهندسی طراحی ساختمان 23
13 درخواست تاسیس دفاترحقوقی اجرای لوله کشی گاز 24 تا 26
14 درخواست تاسیس دفاتر مهندسی اجرای لوله کشی گاز 24-B و25و26
15 درخواست تعویض پروانه دفاترحقوقی اجرای لوله کشی گاز 25 تا 27
16 درخواست اضافه نمودن شعبه دفاترحقوقی اجرای لوله کشی گاز 25 و 28
17 درخواست تمدید پروانه دفاتر حقوقی اجرای لوله کشی گاز 24-A و 25
18 در خواست صدور پروانه اشتغال به کار طراحی / نظارت ساختمان ( شخص حقوقی ) ماده 14 و 15 29 تا 39
19 در خواست صدور پروانه اشتغال به کار طراحی / نظارت ساختمان ( شخص حقوقی ) تبصره 4 ماده 11 40 و 30 تا 34 و 36تا 39
20 درخواست تمدید پروانه اشتغال به کار طراحی / نظارت ساختمان (شخص حقوقی) 41تا 42
21 درخواست تغییرات در پروانه اشتغال به کار طراحی/ نظارت ساختمان(شخص حقوقی) 41-A
22 درخواست عضویت در شرکت حقوقی طراحی/نظارت ساختمان(شخص حقوقی) 52
23 درخواست درج صلاحیت نظارت روستایی در پروانه اشتغال بکار مهندسی ویا کاردانی 43
24 درخواست صدور پروانه اشتغال به کار خدمات آزمایشگاهی(شخص حقوقی) 44 تا 48 و فهرست تجهیزات
25 درخواست تمدید پروانه اشتغال به کار خدمات آزمایشگاهی(شخص حقوقی) 48-A
26 فرم تعهد ارائه دانشنامه تحصیلی 55
27 فرم تغییر کد پروانه اشتغال از مرتبط به اصلی 50
28 فرم تمدید پروانه انتقالی از سایر استانها 2و3و4و51
29 فرم درخواست اضافه نمودن صلاحیت جدید در پروانه اشتغال بکار مهندسی 58