مدارک لازم جهت عضویت شخص حقوقی

تکمیل فرم درخواست عضویت.

تکمیل فرم بانک اطلاعات اعضای حقوقی.

 

ارائه اصل و کپی فیش پرداخت حق ورودیه شرکت به مبلغ 1/200/000 ریال و حق عضویت سالانه به ازای هرنفر عضو مبلغ 1/200/000 ریال. ارائه اصل پروانه اشتغال به کار مدیر عامل و یک نفر از اعضای هیأت مدیره در یک یا دو رشته از رشته های هفت گانه ساختمان(در صورت وجود).

تصویر کلیه صفحات اساسنامه و آگهی تأسیس شرکت در روزنامه رسمی کشور،آگهی آخرین تغییرات افراد صاحب امضای مجاز در شرکت.

گواهی تأئید صلاحیت در رشته یا رشته های مورد درخواست از سازمان مدیریت(در صورت وجود).

شماره حساب: ۱۱۳۱۲۰۱۰۰۲۱۲۳۴۴۷۷۵۰۸ پست بانک