دستورالعمل صدور پروانه اشتغال به كار آموزش

پيرو دستور وزير محترم مسكن و شهر سازي به شماره ۳۱۵۹۸ مورخ ۲۷/۴/۸۵ و به استناد بند ۳-۲ شيوه‌نامه تمديد و ارتقاء پايه پروانه اشتغال بكار مهندسي به شماره ۲۳۴۳۹ مورخ ۳/۷/۸۵ جهت صدور پروانه اشتغال بكار آموزش اين دستورالعمل بشرح زير ابلاغ مي‌گردد:

ماده ۱- تعاريف
«قانون»: قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان
«شيوه نامه»: شيوه نامه تمديد و ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار مهندسي به شماره ۲۳۴۳۹ مورخ ۳/۷/۸۵
«دفتر»: دفتر تدوين و ترويج مقررات ملي ساختمان
«سازمان مسكن استان»: سازمان مسكن و شهرسازي استان
«شورای مرکزی»: شورای مرکزی سازمان نظام مهندسي ساختمان
«سازمان نظام استان»: سازمان نظام مهندسي ساختمان استان
«كميته آموزش»: كميته آموزش حرفه‌اي مهندسي ساختمان استان كه توسط سازمان نظام مهندسي استان تشكيل ميگردد.
«مجري آموزش»: مجري آموزش حرفه‌اي مهندسي ساختمان كه از «سازمان نظام استان»، مجوز برگزاري دوره هاي آموزشي را دريافت مينمايد
«مدرس»: مدرس دوره‌هاي آموزش حرفه‌اي مهندسي ساختمان كه «پروانه آموزش»را از سازمان مسكن و شهر سازي استان دريافت مينمايند.
«پروانه آموزش»: پروانه اشتغال بكار در زمينه آموزش حرفه اي مهندسي در رشته هاي موضوع قانون كه از طريق سازمان مسكن و شهر سازي استان صادر ميگردد
«دوره»: دوره هاي آموزشي يا باز آموزي مهندسي ساختمان

ماده ۲- متقاضی تدریس در «دوره‌ها» باید دارای حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد و حداقل پروانه اشتغال به کار مهندسي پایه ۲ اصلی در یکی از رشته های موضوع «قانون» متناسب با دوره هائی که تمایل به تدریس در آن را دارد، باشد.
تبصره- کسانیکه دارای مدرك تحصيلي كارشناسي بوده و دارای توانائي خاصی برای تدریس در دوره ها میباشند به شرط اخذ حدنصاب لازم و با تائید کمیته آموزش استان میتوانند به امر آموزش اقدام نمایند.

ماده ۳- متقاضی تدریس در «دوره‌ها» بايد حداقل ۸۵ امتياز مطابق با امتيازات اعلام شده در زير را كسب نمايد.
تبصره: اخذ حداقل ۹ امتیاز از بند ۳-۳ و اخذ حداقل ۴ امتیاز از بندهای ۳-۲ و ۳-۴ تواماً الزامی می‌باشد

۳-۱- مدرک تحصیلی
امتیازات مدرک تحصیلی به شرح جدول زیر میباشد

آخرين مدرک تحصیلی امتیاز مربوطه
کارشناسی ۴۰ امتیاز
كارشناسي ارشد ۵۵ امتياز
دكتري ۷۰ امتياز


۳-۲- سابقه تدریس:
به ازاء هر سال تدریس در دوره مشابه ۲ امتیاز

۳-۳- سابقه کار حرفه ای:
به ازاء هر سال سابقه کار حرفه ای مرتبط با موضوع تدریس ۳ امتیاز

۳-۴- سوابق پژوهشي

سابقه پژوهشي امتیاز مربوطه
تأليف هر عنوان كتاب تا ۲ امتياز
ترجمه هر عنوان كتاب تا ۱ امتياز
هر مقاله پذيرفته شده در مجلات علمي خارجي ۱ امتياز
هر مقاله پذيرفته شده در مجلات علمي داخلي ۵/۰ امتياز
هر مقاله در كنفرانسها و همايش‌هاي معتبر خارجي یا بين‌المللي ۵/۰ امتياز
هر مقاله در كنفرانسها و همايش‌هاي معتبر داخلي ۲۵/۰ امتياز


تبصره: تمامی تالیفات و مقالات جدول فوق باید با دوره آموزشی مورد تقاضا مرتبط باشد

ماده ۴- شرايط كسب امتیاز مربوط به سابقه تدريس:
الف) ارائه سوابق تدريس در مقاطع كارشناسي و بالاتر در زمينه دوره هاي آموزشي مشابه در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي (شامل دانشگاههاي دولتي و غيرانتفاعي مورد تاييد) و دانشگاه آزاد اسلامي
ب) ارائه سوابق تدريس در موسسات خصوصي و انجمنهای حرفه ای داراي مجوز رسمي از وزارت علوم، تحقيقات و فناوری (اين موسسات بايد در زمان تدريس فرد مورد نظر داراي مجوز بوده باشند)

ماده ۵- شرايط كسب امتیاز مربوط به سابقه كار حرفه‌اي:
الف) انجام طراحي مهندسي در دفاتر مهندسان مشاور رتبه بندی شده از طرف سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور.
ب) مهندس دفتر فنی یا كارگاه در پروژه‌هاي عمراني اجرا شده توسط شركتهاي رتبه بندی شده از طرف سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور.
پ) ارائه خدمات محاسبات ، اجرا یا نظارت در ساخت و سازهاي شهري ( به صورت آزاد یا با استفاده از پروانه اشتغال بكار مهندسي ) و یا مدیریت پروژه های عمرانی در دستگاه های دولتی

ماده ۶- شرايط احراز سابقه كار حرفه اي:
الف) در صورتیکه سابقه کار در یکی از شرکتهای مهندسین مشاور یا پیمانکار رتبه بندی شده از طرف سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور باشد باید نام پروژه، محل، تاريخ و مدت انجام كار همراه با گواهي يا مدرك دال بر تشخيص صلاحيت شركت يا موسسه مورد نظر و گواهي قابل قبول بيمه در مدت انجام كار مربوطه ارائه گردد
ب) گواهي مكتوب از سازمانها و دستگاهها و نهادهاي دولتي، با قيد سمت، محل، تاريخ و مدت انجام كار براي كار در دستگاههاي دولتي
پ) ارائه مدارك معتبر مبني بر انجام طراحي، محاسبات، اجرا و یا نظارت ساختمانهاي شهري به صورت آزاد یا از طريق پروانه اشتغال بكار مهندسي و موفقيت در مصاحبة حضوري مربوط به آن پروژه‌ها.
تبصره: سوابق اجرائی باید مرتبط با موضوع تدریس مورد تقاضا باشد

ماده ۷- «کمیته آموزش استان» با بررسی مدارک ارائه شده نسبت به صلاحیت متقاضی اظهار نظر نموده و نتیجه را به «سازمان نظام استان» و متقاضی اعلام خواهد نمود.

ماده ۸- پذيرفته شدگان نهائی به «سازمان مسکن استان» جهت صدور پروانه اشتغال به کار آموزش معرفي خواهند شد. یک نسخه از مکاتبات باید برای «دفتر» نیز ارسال گردد.

ماده ۹- افرادي كه به نتیجه ارزیابی خود در «كميته‌ آموزش استان» اعتراض داشته باشند مي‌توانند درخواست خود را، همراه با ارائه مدارك لازم براي بررسي و اعلام‌نظر به «سازمان مسکن استان» و «دفتر» ارسال نمايند.

ماده ۱۰- هر شخص حقيقي واجد شرايط حسب مورد مي‌تواند براي يك يا چند دوره درخواست صلاحيت نمايد.

ماده ۱۱- صلاحيت آموزش متقاضیانی که صلاحیت آنان تائید شده، در پشت پروانه اشتغال به کار آنان درج خواهد شد.

ماده ۱۲- «پروانه آموزش» سراسري بوده و مدرسان مذكور مي‌توانند در كليه استانهاي كشور فعاليت نمايند.
تبصره: متقاضیانی که درخواست تدریس در استانی غیر از استان محل اخذ صلاحیت آموزش خود را داشته باشند باید تائیدیه کمیته آموزش استان مقصد را نیز اخذ نماید.

ماده ۱۳- كليه مدرساني كه «پروانه آموزش» دريافت نموده‌اند بايد به ابلاغيه‌ها و اطلاعيه‌هاي قانوني وزارت مسكن و شهرسازي توجه نمايند. در غيراينصورت «پروانه آموزش» آنان حسب مورد فاقد اعتبار شناخته شده و يا اعتبار آن معلق يا اساساً ابطال مي‌گردد.

ماده ۱۴- مدت اعتبار پروانه آموزش ۳سال بوده و تمديد آن درصورت ابقاء شرایط اعلام شده بلامانع مي‌باشد.

ماده ۱۵- «مدرس» نمي‌تواند رأساً نسبت به برگزاري دوره اقدام نمايند و بايد در چهارچوب فعاليتهاي «مجري آموزش» فعاليت نمايند.

ماده ۱۶- مدت اجراي اين دستورالعمل يكسال و به صورت آزمايشي ميباشد.

ماده ۱۷- این دستورالعمل با توجه به تصمیم جلسه مورخ ۱۲/۱۰/۸۵ شورای توسعه نظام مهندسی در جلسه مورخ ۱۱/۱۱/۸۵ کارگروه آموزش، پژوهش و ترویج به تصویب رسید