دستورالعمل صدور پروانه اشتغال به كار آموزش

پيرو دستور وزير محترم مسكن و شهر سازي به شماره 31598 مورخ 27/4/85 و به استناد بند 3-2 شيوه‌نامه تمديد و ارتقاء پايه پروانه اشتغال بكار مهندسي به شماره 23439 مورخ 3/7/85 جهت صدور پروانه اشتغال بكار آموزش اين دستورالعمل بشرح زير ابلاغ مي‌گردد:

ماده 1- تعاريف
«قانون»: قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان
«شيوه نامه»: شيوه نامه تمديد و ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار مهندسي به شماره 23439 مورخ 3/7/85
«دفتر»: دفتر تدوين و ترويج مقررات ملي ساختمان
«سازمان مسكن استان»: سازمان مسكن و شهرسازي استان
«شورای مرکزی»: شورای مرکزی سازمان نظام مهندسي ساختمان
«سازمان نظام استان»: سازمان نظام مهندسي ساختمان استان
«كميته آموزش»: كميته آموزش حرفه‌اي مهندسي ساختمان استان كه توسط سازمان نظام مهندسي استان تشكيل ميگردد.
«مجري آموزش»: مجري آموزش حرفه‌اي مهندسي ساختمان كه از «سازمان نظام استان»، مجوز برگزاري دوره هاي آموزشي را دريافت مينمايد
«مدرس»: مدرس دوره‌هاي آموزش حرفه‌اي مهندسي ساختمان كه «پروانه آموزش»را از سازمان مسكن و شهر سازي استان دريافت مينمايند.
«پروانه آموزش»: پروانه اشتغال بكار در زمينه آموزش حرفه اي مهندسي در رشته هاي موضوع قانون كه از طريق سازمان مسكن و شهر سازي استان صادر ميگردد
«دوره»: دوره هاي آموزشي يا باز آموزي مهندسي ساختمان

ماده 2- متقاضی تدریس در «دوره‌ها» باید دارای حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد و حداقل پروانه اشتغال به کار مهندسي پایه 2 اصلی در یکی از رشته های موضوع «قانون» متناسب با دوره هائی که تمایل به تدریس در آن را دارد، باشد.
تبصره- کسانیکه دارای مدرك تحصيلي كارشناسي بوده و دارای توانائي خاصی برای تدریس در دوره ها میباشند به شرط اخذ حدنصاب لازم و با تائید کمیته آموزش استان میتوانند به امر آموزش اقدام نمایند.

ماده 3- متقاضی تدریس در «دوره‌ها» بايد حداقل 85 امتياز مطابق با امتيازات اعلام شده در زير را كسب نمايد.
تبصره: اخذ حداقل 9 امتیاز از بند 3-3 و اخذ حداقل 4 امتیاز از بندهای 3-2 و 3-4 تواماً الزامی می‌باشد

3-1- مدرک تحصیلی
امتیازات مدرک تحصیلی به شرح جدول زیر میباشد

آخرين مدرک تحصیلی امتیاز مربوطه
کارشناسی 40 امتیاز
كارشناسي ارشد 55 امتياز
دكتري 70 امتياز


3-2- سابقه تدریس:
به ازاء هر سال تدریس در دوره مشابه 2 امتیاز

3-3- سابقه کار حرفه ای:
به ازاء هر سال سابقه کار حرفه ای مرتبط با موضوع تدریس 3 امتیاز

3-4- سوابق پژوهشي

سابقه پژوهشي امتیاز مربوطه
تأليف هر عنوان كتاب تا 2 امتياز
ترجمه هر عنوان كتاب تا 1 امتياز
هر مقاله پذيرفته شده در مجلات علمي خارجي 1 امتياز
هر مقاله پذيرفته شده در مجلات علمي داخلي 5/0 امتياز
هر مقاله در كنفرانسها و همايش‌هاي معتبر خارجي یا بين‌المللي 5/0 امتياز
هر مقاله در كنفرانسها و همايش‌هاي معتبر داخلي 25/0 امتياز


تبصره: تمامی تالیفات و مقالات جدول فوق باید با دوره آموزشی مورد تقاضا مرتبط باشد

ماده 4- شرايط كسب امتیاز مربوط به سابقه تدريس:
الف) ارائه سوابق تدريس در مقاطع كارشناسي و بالاتر در زمينه دوره هاي آموزشي مشابه در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي (شامل دانشگاههاي دولتي و غيرانتفاعي مورد تاييد) و دانشگاه آزاد اسلامي
ب) ارائه سوابق تدريس در موسسات خصوصي و انجمنهای حرفه ای داراي مجوز رسمي از وزارت علوم، تحقيقات و فناوری (اين موسسات بايد در زمان تدريس فرد مورد نظر داراي مجوز بوده باشند)

ماده 5- شرايط كسب امتیاز مربوط به سابقه كار حرفه‌اي:
الف) انجام طراحي مهندسي در دفاتر مهندسان مشاور رتبه بندی شده از طرف سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور.
ب) مهندس دفتر فنی یا كارگاه در پروژه‌هاي عمراني اجرا شده توسط شركتهاي رتبه بندی شده از طرف سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور.
پ) ارائه خدمات محاسبات ، اجرا یا نظارت در ساخت و سازهاي شهري ( به صورت آزاد یا با استفاده از پروانه اشتغال بكار مهندسي ) و یا مدیریت پروژه های عمرانی در دستگاه های دولتی

ماده 6- شرايط احراز سابقه كار حرفه اي:
الف) در صورتیکه سابقه کار در یکی از شرکتهای مهندسین مشاور یا پیمانکار رتبه بندی شده از طرف سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور باشد باید نام پروژه، محل، تاريخ و مدت انجام كار همراه با گواهي يا مدرك دال بر تشخيص صلاحيت شركت يا موسسه مورد نظر و گواهي قابل قبول بيمه در مدت انجام كار مربوطه ارائه گردد
ب) گواهي مكتوب از سازمانها و دستگاهها و نهادهاي دولتي، با قيد سمت، محل، تاريخ و مدت انجام كار براي كار در دستگاههاي دولتي
پ) ارائه مدارك معتبر مبني بر انجام طراحي، محاسبات، اجرا و یا نظارت ساختمانهاي شهري به صورت آزاد یا از طريق پروانه اشتغال بكار مهندسي و موفقيت در مصاحبة حضوري مربوط به آن پروژه‌ها.
تبصره: سوابق اجرائی باید مرتبط با موضوع تدریس مورد تقاضا باشد

ماده 7- «کمیته آموزش استان» با بررسی مدارک ارائه شده نسبت به صلاحیت متقاضی اظهار نظر نموده و نتیجه را به «سازمان نظام استان» و متقاضی اعلام خواهد نمود.

ماده 8- پذيرفته شدگان نهائی به «سازمان مسکن استان» جهت صدور پروانه اشتغال به کار آموزش معرفي خواهند شد. یک نسخه از مکاتبات باید برای «دفتر» نیز ارسال گردد.

ماده 9- افرادي كه به نتیجه ارزیابی خود در «كميته‌ آموزش استان» اعتراض داشته باشند مي‌توانند درخواست خود را، همراه با ارائه مدارك لازم براي بررسي و اعلام‌نظر به «سازمان مسکن استان» و «دفتر» ارسال نمايند.

ماده 10- هر شخص حقيقي واجد شرايط حسب مورد مي‌تواند براي يك يا چند دوره درخواست صلاحيت نمايد.

ماده 11- صلاحيت آموزش متقاضیانی که صلاحیت آنان تائید شده، در پشت پروانه اشتغال به کار آنان درج خواهد شد.

ماده 12- «پروانه آموزش» سراسري بوده و مدرسان مذكور مي‌توانند در كليه استانهاي كشور فعاليت نمايند.
تبصره: متقاضیانی که درخواست تدریس در استانی غیر از استان محل اخذ صلاحیت آموزش خود را داشته باشند باید تائیدیه کمیته آموزش استان مقصد را نیز اخذ نماید.

ماده 13- كليه مدرساني كه «پروانه آموزش» دريافت نموده‌اند بايد به ابلاغيه‌ها و اطلاعيه‌هاي قانوني وزارت مسكن و شهرسازي توجه نمايند. در غيراينصورت «پروانه آموزش» آنان حسب مورد فاقد اعتبار شناخته شده و يا اعتبار آن معلق يا اساساً ابطال مي‌گردد.

ماده 14- مدت اعتبار پروانه آموزش 3سال بوده و تمديد آن درصورت ابقاء شرایط اعلام شده بلامانع مي‌باشد.

ماده 15- «مدرس» نمي‌تواند رأساً نسبت به برگزاري دوره اقدام نمايند و بايد در چهارچوب فعاليتهاي «مجري آموزش» فعاليت نمايند.

ماده 16- مدت اجراي اين دستورالعمل يكسال و به صورت آزمايشي ميباشد.

ماده 17- این دستورالعمل با توجه به تصمیم جلسه مورخ 12/10/85 شورای توسعه نظام مهندسی در جلسه مورخ 11/11/85 کارگروه آموزش، پژوهش و ترویج به تصویب رسید