مدارک لازم جهت صدور پروانه اشتغال بکار مهندسی

فرم درخواست صدور پروانه اشتغال بکار مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان(فرم بر روی کاغذ A5 همراه با درج امضاء ارائه شده به سازمان باشد.)

فرم درخواست صدور پروانه اشتغال بکار مهندسی سازمان مسکن وشهرسازی

توجه: در صورت ناقص بودن پرونده عضویت، مدارک لازم جهت رفع نقص نیز باید ضمیمه گردد.