شـرایط ارتقاء پـایه

ارتقاء پایه و تمدید در رشته های سازه، برق، مکانیک، معماری و سایر رشته ها مطابق شیوه نامه تمدید و ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی وزارت مسکن و شهرسازی به شماره 41276/420/400 مورخه 22/8/1386 می باشد که جزئیات آن به شرح زیر است:


1- ارتقاء پایه

سابقه مورد نیاز امتیاز مورد نیاز ملاحظات
ارتقاء پایه از 3 به 2 گذشت 7 سال از مدرک کارشناسی
گذشت 6 سال از مدرک کارشناسی ارشد
500
ارتقاء پایه از 3 به 1 گذشت 12 سال از مدرک کارشناسی
گذشت 11 سال از مدرک کارشناسی ارشد
600 مطابق نامه شماره 34850 مورخه 28/12/86 سازمان مسکن و شهرسازی استان بوشهر
ارتقاء پایه از 2 به 1 گذشت 12 سال از مدرک کارشناسی
گذشت 11 سال از مدرک کارشناسی ارشد
600


به ازای هر 5 سال سابقه کاردانی یک سال و حداکثر 10 سال سابقه کاردانی در کلیه رشته ها ( به استثنای عمران محاسبات ) در نظر گرفته می شود.
• در صورت داشتن شرایط خاص و خارج از موضوع اطلاعیه به سازمان نظام مهندسی و یا سازمان مسکن و شهرسازی مراجعه گردد.

2- ضوابط مورد نیاز
الف: با توجه به مصوبه کمیته آموزش سازمان و تأئید سازمان مسکن و شهر سازی به کلیه مهندسین متقاضی ارتقاء و تمدید 200 امتیاز تعلق می گیرد.
ب: به کلیه مهندسین رشته های مختلف جهت ارتقاء پایه از 3 به 2 می توانند با گذراندن 3 دوره آموزشی و جمع آن با امتیاز بند الف، اقدام نمایند. ( جهت رشته سازه محاسبات 3 دوره – نظارت 3 دوره )
ج: کلیه مهندسین رشته های مختلف جهت ارتقاء پایه از 3 به 1 و 2 به 1 می توانند با گذراندن 4 دوره آموزشی و جمع آن با امتیاز بند الف، اقدام نمایند. ( جهت رشته سازه محاسبات 4 دوره – نظارت 4 دوره )
د: در صورتیکه مهندسین شامل احکام شورای انتظامی گردیده باشند از 200 امتیاز متعلقه کسر و کمبود آن بایستی توسط شرکت در دوره های آموزشی رشته مربوطه علاوه بر بندهای ب و ج جبران گردد.
در صورت صدور رأی محکومیت قطعی توسط شورای انتظامی :
– اخطار کتبی 15 امتیاز منفی.
– توبیخ کتبی 30 امتیاز منفی.
– یک روز تا سه ماه محرومیت 50 امتیاز منفی.
– سه ماه و یکروز تا شش ماه محرومیت 70 امتیاز منفی.
– شش ماه و یکروز تا یکسال محرومیت 100 امتیاز منفی.
– یکسال و یکروز محرومیت و بیشتر 120 امتیاز منفی.

تمدید در پایه 3 300 گذراندن یک دوره 24 ساعته و کسب 200 امتیاز بند 2 – الف
تمدید در پایه 2 300 گذراندن یک دوره 24 ساعته و کسب 200 امتیاز بند 2 – الف
تمدید در پایه 1 350 گذراندن دو دوره و کسب 200 امتیاز بند 2 – الف


* جهت رشته سازه محاسبات و نظارت جداگانه منظور خواهد گردید./
** گذراندن دوره جوش جهت تمدید پروانه مهندسین سازه الزامی است.