ماده 115- شوراي مركزي در اولين جلسه خود كه به دعوت وزير مسكن و شهرسازي و به رياست وي در وزارت مسكن و شهرسازي تشكيل مي‌شود، از ميان خود سه نفر را به منظور تعيين رييس شوراي مركزي به وزير مسكن و شهرسازي پيشنهاد مي‌نمايد و وزير مسكن و شهرسازي از بين آنها يك نفر را به عنوان رييس شوراي مركزي كه رييس سازمان نيز محسوب مي‌شود جهت صدور حكم به رييس جمهور معرفي خواهد نمود.‏
دوره تصدي رييس شوراي مركزي مدت (3) سال است و انتخاب مجدد او مشروط به تحقق شرايط فوق بلامانع مي‌باشد.‏
ماده 116- وظايف و اختيارات رييس سازمان به شرح زير تعيين مي‌شود:‏
الف ) رييس سازمان بالاترين مقام اجرايي و اداري سازمان بوده و نمايندگي سازمان را در مراجع ملي و بين‌المللي برعهده دارد.‏
ب ) مسؤوليت اجراي مصوبات شوراي مركزي.‏
پ ) نظارت بر عملكرد سازمان و تهيه پيشنهادات و توصيه‌هاي لازم به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون و اصلاح خط مشي سازمان و ارائه آن به شوراي مركزي.‏
ت ) نظارت بر عملكرد نظام مهندسي استان‌ها با هماهنگي شوراي مركزي به منظور حسن جريان امور و حفظ حقوق، منافع، حثيثت، شئونات حرفه‌اي و اموال سازمان و ارائه نظرات، پيشنهادات و توصيه‌هاي لازم به نظام مهندسي استان‌ها و ارائه گزارش آن به شوراي مركزي.‏
ث ) انتخاب و پيشنهاد مدير براي اداره صندوق مشترك نظام مهندسي استان‌ها به شوراي مركزي جهت تصويب.‏
ج ) كنترل و نظارت بر عملكرد مدير صندوق مشترك.‏
چ ) پيشنهاد برنامه و بودجه سالانه به شوراي مركزي.‏
ح ) امضاي كليه مكاتبات عادي و جاري سازمان و احكام مدير صندوق مشترك و كاركنان سازمان و ساير مواردي كه به او تفويض اختيار مي‌شود.‏
خ ) افتتاح جلسات هيأت عمومي در مواقعي كه دعوت‌كننده شوراي مركزي است.‏
د ) ارائه گزارش‌هاي لازم به وزير مسكن و شهرسازي درباره مسايلي كه مورد استعلام قرار مي‌گيرد.‏
ذ ) ابلاغ دستورالعمل‌ها و مصوبات و بخش نامه‌هاي وزارت مسكن و شهرسازي به نظام مهندسي استان‌ها.‏
ر ) انتقال نظرات،‌ پيشنهادات و توصيه‌هاي وزارت مسكن و شهرسازي به اعضاي شوراي مركزي و ساير اعضاي نظام مهندسي استان‌ها و نظارت بر رعايت آنها.‏
ز ) انجام ساير وظايفي كه از طرف هيأت عمومي يا شوراي مركزي به رييس سازمان محول مي‌شود و همچنين وظايفي كه به منظور اداره سازمان ضروري است.