حق الزحمه نظارت و طراحی لوله کشی گاز خانگی / تجاری استان بوشهر سال ۱۳۸۸
حق الزحمه نظارت و طراحی لوله کشی گاز خانگی / تجاری استان بوشهر سال ۱۳۸۹
حق الزحمه نظارت و طراحی لوله کشی گاز خانگی / تجاری استان بوشهر سال ۱۳۹۰
حق الزحمه نظارت و طراحی لوله کشی گاز خانگی / تجاری استان بوشهر سال ۱۳۹۱
حق الزحمه نظارت و طراحی لوله کشی گاز خانگی / تجاری استان بوشهر سال۱۳۹۲
حق الزحمه نظارت و طراحی لوله کشی گاز خانگی / تجاری استان بوشهر سال۱۳۹۴
حق الزحمه نظارت و طراحی لوله کشی گاز خانگی / تجاری استان بوشهر سال۱۳۹۵
حق الزحمه نظارت و طراحی لوله کشی گاز خانگی / تجاری استان بوشهر سال ۱۳۹۶

 

حق الزحمه نظارت و طراحی لوله کشی گاز خانگی / تجاری استان بوشهر سال ۱۳۹۸

 

حق الزحمه نظارت و طراحی لوله کشی گاز خانگی / تجاری استان بوشهر سال ۱۳۹۹

 

حق الزحمه نظارت و طراحی لوله کشی گاز خانگی / تجاری استان بوشهر شهریور ماه سال ۱۳۹۹