ج ) بازرس و بازرسان
ماده 81) هر نظام مهندسي استان كه تا (1000) عضو داشته باشد يك بازرس اصلي و يك بازرس علي‌البدل و از (1001) عضو تا (5000) عضو (2) بازرس اصلي و يك بازرس علي‌البدل و از (5001) عضو و بيشتر (3) بازرس اصلي و يك بازرس علي‌البدل خواهد داشت. بازرسان نبايد عضو هيأت مديره يا شوراي انتظامي استان باشند و حداقل بايد (10) سال سابقه كار داشته متعهد و خوشنام باشند.‏
به منظور انتخاب بازرسان، هيأت مديره اسامي دو برابر تعداد بازرسان اصلي و علي‌البدل واجد شرايط را از بين اعضاي نظام مهندسي استان انتخاب و به اولين جلسه مجمع عمومي كه بعد از انتخاب هيأت مديره تشكيل مي‌شود پيشنهاد مي نمايد. حائزين اكثريت آراء به ترتيب نفرات اول به عنوان بازرس يا بازرسان اصلي و نفر بعدي به عنوان بازرس علي‌البدل براي مدت (2) سال انتخاب مي‌شوند.‏
ماده 82- وظايف و اختيارات بازرس (بازرسان) به شرح زير تعيين مي‌شود:‏
الف ) اظهار نظر درباره صحت ودرستي صورت دارايي‌ها و صورتحساب دوره عملكرد و ترازنامه‌اي كه هيأت مديره براي ارائه به مجمع عمومي تهيه نموده است و تهيه گزارش و تسليم آن به هيأت مديره حداقل (15) روز قبل از تشكيل مجمع عمومي.‏
ب ) اظهار نظر درباره صحت مطالب و گزارش‌ها واطلاعاتي كه هيأت مديره براي ارائه به مجمع عمومي تنظيم نموده است.‏
پ ) بازرسان بايد اطمينان حاصل نمايند اقدامات و عملكرد هيأت مديره در حدود قانون و آئين‌نامه‌هاي اجرايي آن بوده و حقوق اعضاء در حدودي كه قانون و آئين‌نامه‌هاي آن تعيين كرده و به طور يكسان رعايت شده باشد و در صورتي كه هيأت مديره تخلف يا تخطي از قانون و آئين‌نامه داشته و يا اطلاعاتي برخلاف حقيقت در اختيار مجمع عمومي قرار دهند بازرس يا بازرسان مكلفندكه مجمع عمومي را از آن آگاه نمايند.‏
ت ) بازرس يا بازرسان با اطلاع هيأت مديره حق دارند در هر موقع هرگونه رسيدگي و بازرسي لازم را انجام داده و اسناد و مدارك و اطلاعات مربوط به نظام مهندسي استان را از هيأت مديره مطالعه كرده و مورد رسيدگي قرار دهند. اين رسيدگي نبايد به گونه‌اي باشد كه موجب وقفه در عمليات جاري شود.‏
ث ) بازرس يا بازرسان مي‌توانند به مسؤوليت خود در انجام وظايفي كه برعهده دارند از نظر كارشناسان استفاده كنند، مشروط بر اين كه آنها را از قبل به طور رسمي و كتبي به نظام مهندسي استان معرفي كرده باشند. اين كارشناسان در موارد و حدودي كه بازرس يا بازرسان تعيين مي‌كنند مانند خود بازرس حق هرگونه تحقيق و رسيدگي را خواهند داشت.‏