جهت استعلام مدرک تحصیلی دانشگاه آزاد وارد آدرس اینترنتی estelam.iau.ir  شده و اقدام نمایید