قابل توجه متقاضيان ارتقاء پايه پروانه اشتغال بكار مهندسي

پيرو ابلاغ شيوه‌نامه تمديد و ارتقاء پايه پروانه اشتغال بكار مهندسي و تصميم كار گروه آموزش، پژوهش و ترويج دستورالعمل شماره 2241/420 مورخ 26/1/86 به شرح زير به سازمانهاي مسكن و شهرسازي استانها ابلاغ گرديده است:1- دوره‌هاي آموزشي كه مهندسان در گذشته گذرانده‌اند در صورتي مورد تأييد قرار مي‌گيرد كه داراي شرايط زير باشند:
الف) دوره‌ آموزشي از نظر محتوي و مدت دوره توسط كميته آموزش با دوره‌هاي آموزشي مصوب در شيوه‌نامه معادل‌سازي شود.
ب) دوره‌هاي آموزشي كه از نظر محتوي و زمان، كمتر از دوره‌هاي مصوب باشند با نظر كميته آموزش دوره تكميلي برگزار گردد.
ج) دوره‌هايي قابل بررسي مي‌باشند كه داراي آزمون پايان دوره آموزشي بوده‌اند و متقاضي، آزمون پايان دوره آموزشي را با موفقيت گذرانده باشد.
د) دوره‌هايي قابل بررسي مي‌باشند كه بيش از 3 سال از زمان برگزاري دوره تا تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل نگذشته باشد.
2- تا زمان ارسال منابع آموزشي، مدرسان دوره‌ها كه داراي پروانه اشتغال بكار آموزش باشند، مي‌توانند براساس سرفصل‌هاي اعلام شده نسبت به تدريس دوره‌هاي آموزشي اقدام نمايند.

3- تا زمان ابلاغ عناوين جديد دوره‌هاي آموزشي عناوين ابلاغ شده قبلي جهت ارتقاء پايه پروانه اشتغال بكار ملاك عمل مي‌باشد.

4- درخصوص موارد فوق هماهنگي و تأييد سازمان مسكن و شهرسازي استان ضروري مي‌باشد.
در راستاي اجراي شيوه‌نامه تمديد و ارتقاء پروانه اشتغال بكار مهندسي دستورالعمل زير به شماره 24590/420 مورخ 29/5/86 به سازمانهاي مسكن و شهرسازي استانها ابلاغ گرديده است:
متقاضياني كه غير از استان محل سكونت خود در استانهاي ديگر متقاضي شركت در دوره‌هاي آموزشي مصوب هستند، با هماهنگي و اطلاع كميته آموزش استان محل عضويت خود (استان مبدأ) و استان مقصد مي‌توانند در دوره‌هاي آموزشي مورد نظر شركت نمايند.
به اطلاع مي‌رساند بنا به تصويب كارگروه آموزش، پژوهش و ترويج شوراي توسعه نظام مهندسي و طي ابلاغيه‌هاي شماره 6523/420 مورخ 18/2/86 و شماره 22141/420 مورخ 7/5/86، سازمانهاي مسكن و شهرسازي استانها مي‌توانند از خدمات « مركز تحقيقات ساختمان و مسكن » و « انجمن مهندسين عمران ايران » به عنوان مجري آموزشي دوره‌هاي مصوب شيوه‌نامه تمديد و ارتقاء پروانه اشتغال بكار مهندسي استفاده نمايند.

دفتر تدوين و ترويج مقررات ملي ساختمان

 

 

دستورالعمل اجرايي ارتقاء پروانه اشتغال بكار مهندسي