مدارک لازم جهت ارتقاء پروانه اشتغال بکار مهندسی

فرم درخواست ارتقاء پروانه اشتغال بکار مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان(فرم بر روی کاغذ A5 همراه با درج مهر و امضاء ارائه شده به سازمان باشد.)

فرم درخواست ارتقاء پروانه اشتغال بکار مهندسی سازمان مسکن وشهرسازی

اصل و کپی از گواهینامه های دوره های آموزشی ارتقاء پایه

توجه: در صورت ناقص بودن پرونده عضویت، مدارک لازم جهت رفع نقص نیز باید ضمیمه گردد.