شماره تماس مستقیم دفتر برق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر:

077-33333966

 

شماره تماس سازمانی دفتر برق:

0773110  داخلی 186