شماره تماس مستقیم دفتر برق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر:

۰۷۷-۳۳۳۳۳۹۶۶

 

شماره تماس سازمانی دفتر برق:

۰۷۷۳۱۱۰  داخلی ۱۸۶