آدرس: بوشهر- خیابان امام خمینی-خیابان توحید- پلاک 93

تلفن:  3110 (077)

دورنگار: 33342603  (077)

کدپستی: 7514746381

ایمیل سازمان: booshehr_nezam@yahoo.com

ایمیل ارتباط مستقیم با ریاست: Riasat_bnezam@yahoo.com

سامانه پیامکی:500028000