آدرس: بوشهر- خیابان امام خمینی-خیابان توحید- پلاک ۹۳

تلفن:  ۳۱۱۰ (۰۷۷)

دورنگار: ۳۳۳۴۲۶۰۳  (۰۷۷)

کدپستی: ۷۵۱۴۷۴۶۳۸۱

ایمیل سازمان: booshehr_nezam@yahoo.com

ایمیل ارتباط مستقیم با ریاست: Riasat_bnezam@yahoo.com

سامانه پیامکی:۵۰۰۰۲۸۰۰۰