مسئول:مهندس علی پریشانی حیدرپور

آدرس:بلوار امام – خیابان دارایی – روبروی اداره دارایی

تلفن:37227192