مسئول:مهندس حسن بحرینی

آدرس: خیابان اصلی – خیابان شهرداری – کنار شهرداری

تلفن:33424356