مسئول:مهندس حیدر منصوری

آدرس:بلوار شهید بهشتی – جنب فروشگاه بسیجیان (بنیادمسکن سابق)

تلفن:35424097