مسئول:مهندس عباس زارعی

آدرس:خیابان مطهری – جنب بانک ملت – طبقه اول موبایل فروشی موسوی

تلفن:35327170