قابل توجه کلیه اعضا محترم سازمان:

با توجه به تعداد محدود بلیط سینما بهمن از تاریخ 98/07/13 الی 98/07/19 جهت ثبت نام بلیط به سامانه خدمات رفاهی مراجعه و جهت دریافت بلیط خود از 98/07/20 الی 98/07/24 به واحد خدمات رفاهی و ورزشی سازمان مراجعه فرمایید.

1-اعتبار بلیط ها تا مورخ  98/08/30 بوده و غیر قابل تمدید می باشد.

2- جهت اخذ بلیط پرداخت حق عضویت سال 98 الزامی می باشد.

3- به ازاء هر نفر حداکثر 4 قطعه بلیط تعلق می گیرد.

4- جهت استفاده از بلیط 2 ساعت قبل از شروع فیلم مورد نظر به سینما مراجعه و در صورت تکمیل ظرفیت سانس، سازمان هیچگونه مسئولیتی ندارد.

5- بلیط ها همه روزه به جز روز سه شنبه قابل استفاده می باشد.

6- مبلغ پرداختی برای هر قطعه بلیط 50/000 ريال می باشد.