قابل توجه کلیه اعضا محترم سازمان:

کتاب محاسبات کاربردی راه و ساختمان به تألیف آقای مهندس محمدرضا فاضل زاده از اعضا محترم سازمان جهت اطلاع مهندسین گرامی معرفی می گردد.