قابل توجه کلیه مهندسین کددار دارای پایه طراحی عضو دفاتر و شرکت های حقوقی:

با هدف ایجاد سهولت در ارسال الکترونیک مدارک به کمیسیون بررسی نقشه، از کلیه اعضاء محترم تقاضا می گردد که با مراجعه به آدرس http://bushehr-nezam.ir/apps/reg-signature بر اساس رهنمودهای مندرج در فایل “دستورالعمل تولید و گردش الکترونیک مدارک پیوست نقشه” نسبت به ساخت امضاء دیجیتال خویش و معرفی آن به سازمان اقدام فرمایند.

 

برق- مدارک الکترونیک

معماری – مدارک الکترونیک

ریزمتره – مدارک الکترونیک

سازه- مدارک الکترونیک

مکانیک- مدارک الکترونیک

دستورالعمل تولید و گردش الکترونیک مدارک پیوست نقشه

پیوست ۲- نمونه امضاء دیجیتال دفاتر/شرکت های حقوقی

پیوست ۱- نمونه امضاء دیجیتال اعضاء

 

فیلم آموزش نحوه ایجاد و ارسال امضاء الکترونیک

فیلم آموزش نحوه تکمیل فرم های الکترونیکی پیوست نقشه