برگزاری سومین گردهمایی شورای انتظامی استان ها در بندرعباس

سومین گردهمایی شورای انتظامی استانها در بندر عباس در روزهای دوم و سوم اسفند ماه سال جاری برگزار گردید و اعضاء شورای انتظامی استان بوشهر ضمن شرکت در این گردهمایی به بررسی و ارائه راهکارهایی جهت پیشگیری از تخلفات حرفه ای و انتظامی اعضاء پرداختند همچنین در این نشست نظام نامه پیشنهادی شورای انتظامی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد جهت تصویب به هیئت مدیره استان ها ارائه گردد.