بازدید بازرسین دفتر کل مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر در سه روز چهاردهم الی شانزدهم بهمن ماه میزبان ناظرین عالی وزارت راه و شهرسازی بود که در طی آن ضمن تشکیل جلسه ای با حضور مهندس سنائی دشتی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر موارد مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در اولین جلسه که با حضور مهندس محمدیان و مهندس عبداله نژاد ناظرین دفتر کل مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی برقرار شد، عملکرد کمیته نظارت و شورای انتظامی با حضور مسئولین مربوطه بررسی گردید و به دنبال آن سیستم مکانیزه توزیع نظارت تشریح شد که مورد استقبال قرار گرفت.

روز دوم حضور این مسئولین با افتتاح دفتر نمایندگی برازجان و مراسم تودیع و معارفه مسئولین آن نمایندگی همراه بود. در عصر روز یکشنبه جلسه ی هیئت مدیره استان با حضور مسئولین اداره کل راه و شهرسازی و شورای انتظامی و بازرسین دفتر کل مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی برقرار گردید که تعاملات فی مابین سازمان و اداره کل راه و شهرسازی مورد تاکید واقع شد.

در این جلسه حاضرین نقطه نظرات خود را بیان نمودند و ناظرین نیز نتیجه بازدید خود را به سمع حضار رساندند.

در روز سوم بازدید از دفتر نمایندگی گناوه در دستور کار قرار داشت که مورد بررسی قرار گرفت.