اعضای هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر انتخاب گردید.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر، انتخابات هیئت رئیسه سازمان در اولین جلسه رسمی هیئت مدیره مورخ 28/08/91 برگزار و نتایج آن به شرح ذیل ایفاد گردید:

اعضا هیأت رئیسه سازمان

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 آقای مهندس علیرضا سنائی دشتی رئیس
2 آقای مهندس حمزه افشون نائب رئیس اول
3 آقای مهندس حمید پورحیدر نائب رئیس دوم
4 آقای مهندس بهرام دهقان دبیر
5 آقای مهندس پرویز جمهیری خزانه دار