انتخاب سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان دبیرخانه آموزشی استان

اولین گام در ششمین دوره

بدینوسیله به اطلاع اعضاء سازمان می رساند، با توجه به پتانسیل مجموعه و عملکرد مناسب آن در زمینه های مختلف در جلسه دوشنبه مورخ 22/8/91، این سازمان به عنوان دبیرخانه آموزشی استان با ریاست مهندس علیرضا سنائی دشتی تعیین گردید. لذا ضمن تبریک به کلیه مهندسین عضو سازمان، امید همکاری تمامی اعضاء را جهت تحقق اهداف عالیه سازمان داریم.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر