جناب آقای مهندس سیدمحمدجواد هاشمی

تحمل سوگ فقدان مادر صبری الهی را میطلبد. ما را در این غم سترگ و جانکاه شریک بدانید..