جلسه بررسی مسکن مهر پروژه آبرسانی و پرگان برازجان

طبق دعوت فرمانداری محترم دشتستان جلسه ای با حضور ریاست محترم مسکن و شهرسازی ، نماینده این سازمان مهندس حسینی (مسئول امور شهرستانها) و مسئول روابط عمومی (مهندس دهقانی) ، سرپرست فرمانداری محترم دشتستان – مدیرکل اداره تعاون و مسئولین دفتر نمایندگی برازجان و تعداد زیادی از مهندسین ناظر در فرمانداری برازجان تشکیل گردید که قبل از آن هیئت مذکور طی بازدید میدانی مسائل مختلف فنی آن را از نزدیک بررسی نمودند سپس با حضور در سالن اجتماعات فرمانداری برازجان موارد زیر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

1- با توجه به تکلیفی که رئیس جمهوری نموده کلیه پروژه های سال 88 و 89 باید تا شهریور 90 به اتمام برسد لذا پیمانکاران و کارفرمایان در این خصوص باید تمهیدات لازم را به خرج دهند تا انشاء ا… تا پایان دولت دهم مسکن به روز شود.

2- در سال 90 در شهر برازجان حدود 700 واحد دیگر مصوب شده جهت ساخت که تا پایان دیماه باید به مرحله انعقاد قرارداد گذاشته شود.

3- برنامه CPM (زمان بندی) جهت سایت پرگان و آبرسانی حتماً ضروریست و باید تهیه شود.

4- ظرف مدت 10 روز آینده عوامل کارگاهی باید حداقل 2 برابر افزایش یابد تا بتوانیم به مردم محترم امیدواری بیشتری بدهیم.

5- باید کارگروه کارشناسی شده تشکیل شود تا پروژه ها به راحتی کنترل شود و روزانه گزارش دقیق و منظم داده شود.

6- با توجه به اینکه نقشه های مسکن مهر گاز پیش بینی نشده لذا قبل از شروع دیوارکشی سریعاً با نظام مهندسی جهت تهیه نقشه های گاز هماهنگی شود و همچنین نقشه های تأسیسات محوطه نیز سریعاً تهیه شود.

7- مسجد جهت هریک از پروژه های مسکن مهر پیش بینی شود بطوریکه در هر محله حداقل یک بنای مذهبی وجود داشته باشد.

8- بحث تأمین مالی پروژه ها مصوب شد که بانک کارشناسان بیشتری در این امر همکاری داشته باشند و سریعاً تسهیلات با توجه به پیشرفت کار واگذار شود.

9- بحث تأسیسات روبنایی(مدرسه – بهداشت) در نظر گرفته شود و در این مورد نیز کارشناسی شود.

10- بحث صرفه جویی در مصرف انرژی با توجه به بحث هدفمند کردن یارانه ها جدی گرفته شود و آیین نامه مبحث 2 رعایت شود.

11- ناظرین محترم نظام مهندسی طبق مکاتبات دفتر مرکزی می بایست حداکثر ظرف مدت 24 ساعت در محل کارگاه حضور پیدا نموده و موارد نقص را کتباً به مراجع ذیربط اعلام نمایند.

12- از شهردار محترم نیز درخواست می شود با توجه به اینکه این یک پروژه ملی می باشد حداکثر همکاری را مطابق مقررات داشته باشد.

13- سعی شود ناظرین نظام مهندسی ناظرین حقوقی تشکیل دهند تا در پروژه های بزرگ جهت نظارت مشکلی نداشته باشیم.