جلسه مسئولین سازمان با مهندسین ناظر در پروژه های مسکن مهر

در تاریخ 29/9/89 جلسه ای با حضور معاون اول و دوم سازمان، مسئول کمیته ژئوتکنیک، مدیر اجرایی سازمان، مسئول کمیته نظارت، مسئول امور مسکن مهر با ناظرین پروژه های مسکن مهر شهرستان بوشهر برگزار گردید.

در این جلسه با توجه به اهمیت احداث ساختمان های مسکن مهر و حساسیت دولت محترم در اجرای این ساختمان ها بر اساس ضوابط و اصول فنی و کنترل نظارت دقیق و مستمر بر اجرای این ساختمان ها نکاتی به مهندسین ناظر یادآور شد.

در پایان مهندسین نقطه نظرات خود را به صورت جلسه پرسش و پاسخ مطرح کردند.