نظر به مصوبه هیئت مدیره محترم مبنی بر بر گزاری انتخابات داخلی جهت تعیین مسئول دفتر نمایندگی برازجان و دو نفر بعنوان عضو شورای آن دفتر در تاریخ 18/2/89 با استقبال مهندسین شاغل در برازجان و با حضور 6 نفر کاندید جهت مورد فوق انتخابات برگزار گردید و نتایج به شرح زیر اعلام می گردد:

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1 مهندس غلامحسین کرمی مسئول دفتر نمایندگی برازجان
2 مهندس عبدالحمید کریم آزاد عضو شورای دفتر نمایندگی برازجان
3 مهندس حسینعلی کشاورز عضو شورای دفتر نمایندگی برازجان