احتراما بدینوسیله از کلیه اعضاء سازمان دعوت بعمل می آید در مراسم پر فیض زیارت عاشورا که توسط این سازمان در روز پنج شنبه مورخ 3/10/88 رأس ساعت 7:15 صبح در مسجد حضرت امیرالمومنین (ع) واقع در خیابان امام خمینی – کوچه استانداری، برگزار می گردد حضور بهم رسانید.