تودیع و معارفه، در سازمان نظام مهندسی ساختمان دفتر نمایندگی گناوه

جلسه تودیع مهندس باستانی، مسئول اسبق دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی استان بوشهر، در بندر گناوه، برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر، در پایان جلسه، که در مورخه 7/7/88 با حضور مهندس علیرضا سنائی دشتی رئیس سازمان استان همچنین آقایان مهندس سعدآبادی و مهندس جمهیری از اعضای هیأت مدیره و آقای مهندس صبوری مدیر اجرایی سازمان برگزار شد، نتایج ذیل را به همراه داشت: اعضای شورای سه نفره دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی (ساختمان) در شهرستان گناوه:

1-مهندس سید حسین موسوی (مسئول دفتر نمایندگی)

2-مهندس کاظم بیروتی (عضو شورا)

3-مهندس بیژن باستانی (عضو شورا)

روابط عمومی سازمان