ارائه جدول زیربنا به همراه نقشه های ساختمانی به شهرداری