ارائه مقالات علمی جهت فصلنامه نمای ساحل تابستان 94