خط مشی ارائه شده توسط شورای محترم مرکزی در رابطه با تبلیغات انتخابات هیأت مدیره