عناوین رشته های اصلی جهت داوطلبی در انتخابات هیأت مدیره دوره هفتم

قابل توجه کلیه مهندسین عضو سازمان:

نامه شماره 17855-22-الف مورخ 99/04/09اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر مبنی بر اعلام عناوین رشته های اصلی جهت داوطلبی در انتخابات هیئت مدیره دوره هفتم سازمان های نظام مهندسی ساختمان جهت اطلاع بپیوست می باشد.

نامه پیوست