کنترل تعداد کارهای اخذ شده خود

به : کلیه مهندسین محترم ناظر و طراح

احتراماً به استحضار می رساند مطابق با بند 5-3-1 و 14-3-1 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ، حداکثر تعداد کار مجاز طراحی و نظارت ، 8 کار برای کلیه پایه ها در مقطع زمانی یکساله می باشد. لذا مهندسین محترم موظف به کنترل تعداد کارهای اخذ شده خود در طی سال می باشند ، در غیر اینصورت و تجاوز از سقف تعداد کار مذکور ، شخص مهندس در این زمینه پاسخگو خواهد بود./

تصویر نامه