پرداخت حق عضویت سال 94

قابل توجه کلیه مهندسین:

ارائه هرگونه خدمات مهندسی (نظارت- طراحی – مطالعات آزمایشگاهی ) و خدمات رفاهی و ورزشی ، منوط به پرداخت حق عضویت سال 94
می باشد.